1 kliniczne
2 zip
4 numery

Numery Telefonów

W dniu 17 lutego 2020r. uruchomiona została strona internetowa: pacjentwbadaniach.abm.gov.pl, można na niej znaleźć materiały i informacje na temat badań klinicznych a także odszukać interesujące nas badania kliniczne w międzynarodowych bazach.

 

Link do portalu:

https://pacjentwbadaniach.abm.gov.pl.

 

 

 

 

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie w związku z zachorowaniami, spowodowanymi koronawirusem 2019-nCoV, które wystąpiły w ostatnich tygodniach w krajach Południowo-Wschodniej Azji, informuje, że na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, https://wssellublin.pis.gov.pl, publikowane są aktualne informacje dotyczące profilaktyki oraz podjętych działań.
Państwowa Inspekcja Sanitarna w porozumieniu z innymi służbami, w tym strażą graniczną i służbami lotniskowymi prowadzi bieżący monitoring osób przekraczających granice Polski. Zgodnie z przyjętymi procedurami wszyscy przylatujący do Polski z Chin i innych krajów Azji poddawani są bieżącej weryfikacji pod kątem stanu zdrowia i wypełniają dokumenty pozwalające na ich lokalizację w ciągu najbliższych 2 tygodni.
Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

W przypadku kiedy podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka występowania wirusa (obszary te na bieżąco w swoich komunikatach podaje Główny Inspektorat Sanitarny, https://gis.gov.pl ) przyleci do Polski:
• wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera – w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;
• w samolocie – będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia
Okres wylęgania wirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia.

W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:
– gorączka powyżej 380C;
– kaszel;
– duszność.
podróżny powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

OGŁOSZENIE

DYREKTORA STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINE, UL. KARMELICKA 7

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. Nr 151,poz.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.poz.182 z późn. zm.) tj:

1) podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,
przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej, kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści ,,Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ należy składać w Sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelicka 7
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub przesłać w tym terminie na adres:

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7,
20-081 Lublin.

Komisja w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 A
rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum udostępnione
są do wglądu w Sekretariacie SCK UM w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.

Załączniki
Download this file (Ogłoszenie-konkurs w SCK.pdf)Treść ogłoszenia2020-01-22

Strona 5 z 10

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com