1 kliniczne
2 zip
4 numery

Numery Telefonów

OGŁOSZENIE

DYREKTORA STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINE, UL. KARMELICKA 7

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. Nr 151,poz.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.poz.182 z późn. zm.) tj:

1) podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,
przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej, kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści ,,Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ należy składać w Sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelicka 7
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub przesłać w tym terminie na adres:

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7,
20-081 Lublin.

Komisja w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 A
rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum udostępnione
są do wglądu w Sekretariacie SCK UM w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.

Załączniki
Download this file (Ogłoszenie-konkurs w SCK.pdf)Treść ogłoszenia2020-01-22

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.) tj.:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada wiedze i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia

podyplomowe na kierunku zarzadzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferta powinna zawierać

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowe],

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6) informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną data nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko

Wymagania dodatkowe

Pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora SCK UM w Lublinie z ograniczeniem do 5 stron standardowego maszynopisu - należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora SCK UM w Lublinie" - osobiście lub pocztą w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Uniwersytetu) pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Szpitali Klinicznych

al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

(pokój 106) w godzinach 8°° - 15°“

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — do 20 dni po upływie terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SCK UM w Lublinie można uzyskać osobiście (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uniwersytetu

- Dział ds. Szpitali Klinicznych, a|4 Racławickie 1 (pokój 106).

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki
Download this file (Informacja o konkursie na Dyrektora SCK UM w Lublinie.pdf)Ogłoszenie konkursu2020-01-08

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 roku Pracownicy zatrudnieni w Stomatlogicznym Centrum Klinicznym UM w Lublinie będą świadczyć pracę do godziny 12:30, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 roku do  godziny 13:00.

Pełna treść pisma w załączniku do informacji.

Załączniki
Download this file (Informacja_dot.pracy.pdf)Informacja Dyrektora2019-12-11

Strona 5 z 9

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Rejestracja

81 502 17 17

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com