Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie ogłasza sprzedaż następujących środków trwałych i niskocennych:

L.p. Nazwa Ilość Rok zakupu Cena wywoławcza
1 Unit stomatologiczny Tempo 10 z fotelem 1 2000 1 000,00 zł
2 Unit stomatologiczny Tempo 10 z fotelem 1 2000 1 000,00 zł
3 Unit stomatologiczny Smile Mini 02 z fotelem 1 2005 1 000,00 zł
4 Unit stomatologiczny Smile Mini 02 z fotelem 1 2005 1 000,00 zł
5 Unit stomatologiczny Marus Detal z fotelem 1 1999 1 000,00 zł
6 Unit stomatologiczny Mistral z fotelem P 4569 1 2001 1 000,00 zł
7 Unit stomatologiczny Mistral z fotelem P 4568 1 2001 1 000,00 zł
8 Unit stomatologiczny Marus Dental z fotelem Topaz 1 1999 1 000,00 zł
9 Unit dentystyczny SIRONA M1 1 1995 1 000,00 zł
10 Stanowisko do prac protetycznych 1 1995 100,00 zł
11 Unit stomatologiczny Mistral IF 1 2003 1 000,00 zł
12 Unit stomatologiczny Pegaz PD 1 2006 1 000,00 zł
13 ławka ISO 4 osobowa 1 2011 100,00 zł
14 stół roboczy zlew.(stal nierdz.- zakup z SPSK-4) 1 2014 50,00 zł
15 stół roboczy zlew.(stal nierdz.- zakup z SPSK-4) 1 2014 50,00 zł
16 Wentylator stojący 400MM 2 2019 50,00 zł
17 wieszaki szatniowe 3 2012 300,00 zł
18 szafy BHP 27 2007 50,00 zł
19 chłodziarka Beko na odpady medyczne 1 2016 100,00 zł

Informacje dodatkowe:

1. Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu mają możliwość dokonania wizji lokalnej składników majątkowych podlegających zbyciu.

2. Oferty należy składać w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

ul. Doktora Witolda Chodźki 6

20-093 Lublin

     Oferta przetargowa na zakup   …………………………………………………………………………………

nie otwierać przed dniem 1 marca 2021r.

Oferty pisemne należy składać w dni robocze, nie później niż do dnia 26 lutego 2021r. w godz. 8.00  – 15.00 w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin. W przypadku kiedy Oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednym składnikiem, ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach oddzielnie na każdy składnik.

3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie UCS w Lublinie wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

6. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć wybrany składnik majątkowy.

Składniki majątkowe można obejrzeć w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 w lokalizacjach przy ul. Karmelickiej 7, 20-081 Lublin lub ul. Lubartowskiej 58, 20-094 Lublin.

7. Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania procedury przetargu do oględzin jest Piotr Złotkiewicz tel. 500 361 897 lub 81 502 17 10.