Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie ogłasza sprzedaż następujących środków trwałych i niskocennych:

 

L.p. Nazwa Ilość Rok zakupu/ przejęcia Cena wywoławcza
1 Unit stomatologiczny Tempo 10 z fotelem 1 2000 1 000,00 zł
2 Unit stomatologiczny Tempo 10 z fotelem 1 2000 1 000,00 zł
3 Unit stomatologiczny Smile Mini 02 z fotelem 1 2005 1 000,00 zł
4 Unit stomatologiczny Smile Mini 02 z fotelem 1 2005 1 000,00 zł
5 Unit stomatologiczny Marus Detal z fotelem 1 1999 1 000,00 zł
6 Unit stomatologiczny Mistral z fotelem P 4569 1 2001 1 000,00 zł
7 Unit stomatologiczny Mistral z fotelem P 4568 1 2001 1 000,00 zł
8 Unit stomatologiczny Marus Dental z fotelem Topaz 1 1999 1 000,00 zł
9 Unit dentystyczny SIRONA M1 1 1995 1 000,00 zł
10 Stanowisko do prac protetycznych 1 1995 100,00 zł
11 Stanowisko do prac protetycznych 6 1995 100,00 zł
12 Stanowisko do prac protetycznych 1 1995 100,00 zł
13 Unit stomatologiczny Mistral IF 1 2003 1 000,00 zł
14 Unit stomatologiczny Pegaz PD 1 2006 1 000,00 zł
15 Sprężarka śrubowa 1 1996 1 200,00 zł
16 Zbiornik powietrza 1 1996 500,00 zł
17 Osuszacz absorbcyjny 1 1996 550,00 zł
18 Sprężarka śrubowa SK 24 11,Obar SCB 400/50 EU 1 2008 2 500,00 zł
19 Stacja uzdatniania wody 1 2011 200,00 zł
20 ławka ISO 3 osobowa 2 2011 100,00 zł
21 ławka ISO 4 osobowa 1 2011 100,00 zł
22 stół roboczy zlew.(stal nierdz.- zakup z SPSK-4) 1 2014 50,00 zł
23 stół roboczy zlew.(stal nierdz.- zakup z SPSK-4) 1 2014 50,00 zł
24 Wentylator stojący 400MM 2 2019 50,00 zł
25 wieszaki szatniowe 3 2012 300,00 zł
26 szafy BHP 27 2007 50,00 zł
27 wieszak metalowy 3 2007 20,00 zł
28 chłodziarka Beko na odpady medyczne 1 2016 100,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

1. Osoby  zamierzające uczestniczyć w przetargu mają możliwość dokonania wizji lokalnej składników majątkowych podlegających zbyciu.

2. Oferty należy składać w formie pisemnej.

 Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie

ul. Doktora Witolda Chodźki 6

20-093 Lublin

     Oferta przetargowa na zakup  …………………………………………………………………………………

nie otwierać przed dniem 28 grudnia 2020r.

Oferty pisemne należy składać  w dni robocze, nie później niż do dnia 28 grudnia 2020r. w godz. 8.00  – 15.00 w sekretariacie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie, ul. Doktora Witolda Chodźki 6, 20-093 Lublin. W przypadku kiedy Oferent jest zainteresowany zakupem więcej niż jednym składnikiem, ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach oddzielnie na każdy składnik.

3. Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na wybrany składnik objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

5. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

6.  O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku, gdy byli obecni przy otwarciu ofert – ustnie.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć wybrany składnik majątkowy.                           

 Składniki majątkowe można obejrzeć w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00 w lokalizacjach przy ul. Karmelickiej 7,  20-081 Lublin lub  ul. Lubartowskiej 58, 20-094 Lublin.

8. Uprawnionym do kontaktu w zakresie udostępniania procedury przetargu do oględzin jest Piotr Złotkiewicz  tel. 500 361 897 lub 081 502 17 10.

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Rejestracja

81 502 17 17

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com