Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres: ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin

Do konkursu na stanowisko Dyrektora Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2190, z późn.zm.) tj.:

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada wiedze i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia

podyplomowe na kierunku zarzadzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

- nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferta powinna zawierać

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowe],

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy tj. świadectwo pracy bądź inne dokumenty zaświadczające o przebiegu zatrudnienia lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata lub kserokopie tych dokumentów poświadczone notarialnie (na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów),

6) informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną data nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na to stanowisko

Wymagania dodatkowe

Pisemna koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora SCK UM w Lublinie z ograniczeniem do 5 stron standardowego maszynopisu - należy złożyć wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, zamieszczając na niej swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora SCK UM w Lublinie" - osobiście lub pocztą w terminie 20 dni od dnia opublikowania ogłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Uniwersytetu) pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział ds. Szpitali Klinicznych

al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

(pokój 106) w godzinach 8°° - 15°“

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur — do 20 dni po upływie terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SCK UM w Lublinie można uzyskać osobiście (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uniwersytetu

- Dział ds. Szpitali Klinicznych, a|4 Racławickie 1 (pokój 106).

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki
Download this file (Informacja o konkursie na Dyrektora SCK UM w Lublinie.pdf)Ogłoszenie konkursu2020-01-08

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com