DYREKTORA STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINE, UL. KARMELICKA 7

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
ogłasza konkurs na stanowisko

Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz.U. Nr 151,poz.896).

Kandydat zgłaszający się do konkursu proszony jest o złożenie dokumentów określonych w §12, ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
( Dz.U.poz.182 z późn. zm.) tj:

1) podanie do kierownika podmiotu leczniczego o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko.

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt.4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem,
przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę komisji konkursowej, kandydat może być obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Dokumenty w zamkniętej kopercie opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego z adnotacją o treści ,,Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarki Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ należy składać w Sekretariacie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelicka 7
w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub przesłać w tym terminie na adres:

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. Karmelicka 7,
20-081 Lublin.

Komisja w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przy ul. Czechowskiej 3 A
rozpatrzy zgłoszone kandydatury w terminie do 60 dni od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
na adres wskazany w złożonych dokumentach.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum udostępnione
są do wglądu w Sekretariacie SCK UM w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00.