1 kliniczne
2 zip
4 numery

Numery Telefonów

III Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej

sck logo

 

 

 

 

 

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin ul. Karmelicka 7

OGŁASZA

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej
w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7, działka nr 75/7 o pow. 5.026 m2; budynek: blok A
(4-piętrowy, całkowicie podpiwniczony z częściową piątą kondygnacją – maszynownią dźwigów i wentylatornią), blok B (1-piętrowy, niepodpiwniczony, połączony
w poziomie parteru i 1 piętra z blokiem A). Łączna powierzchnia użytkowa 4.159,11 m2, kubatura 19.775 m3. Budynek użytkowany jest na cele medyczne i dydaktyczne.

Cena wywoławcza: 11.133.000,00 zł. Wadium: 500.000,00 zł wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto SCK UM w BGK O/Lublin nr 16 1130 1206 0028 9173 2620 0006 do dnia 10.06.2019 r. do godz. 14:00.

Pisemne oferty należy składać w siedzibie SCK UM w Lublinie ul. Karmelicka 7, sekretariat, do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:30.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa Regulamin zbycia nieruchomości dostępnym w siedzibie SCK UM w Lublinie oraz na stronie internetowej www.sck.lublin.pl.

Załączniki
Download this file (regulami sprzedaży III.pdf)Regulamin zbycia nieruchomości2019-05-14
Download this file (zmiana terminu przetargu.pdf)Zmiana terminu skladania ofert2019-06-06
Download this file (sprzedaż 3.pdf)Pytania2019-06-25
Download this file (wynik.pdf)Wybór oferty2019-07-22

MBA w ochronie zdrowia

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na I edycję studiów podyplomowych Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia.

Autorski program stworzony przez jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony zdrowia gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

http://www.mba.umlub.pl/

Studia skierowane są do kadry zarządzającej, lekarzy, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze, jak również chcący zajmować je w przyszłości oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych.

 

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej

sck logo

 

 

 

 

 

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin ul. Karmelicka 7

OGŁASZA

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej. Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7, działka nr 75/7 o pow. 5.026 m2, zabudowana: budynkiem składającym się z: bloku A (4-piętrowy, całkowicie podpiwniczony z częściową piątą kondygnacją – maszynownią dźwigów i wentylatornią) oraz bloku B (1-piętrowy, niepodpiwniczony, połączony w poziomie parteru i 1 piętra z blokiem A) o powierzchni użytkowej 4.159,11 m2 i kubaturze 19.775 m3.

Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Karmelicką, od strony ul. Staszica.

Budynek użytkowany jest na cele medyczne i dydaktyczne.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości zabudowanej wynosi 11.133.000,00 zł.
Wadium w formie pieniężnej w wysokości 500.000,00 zł należy wpłacić na konto SCK UM w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie nr 16 1130 1206 0028 9173 2620 0006 do dnia 04.03.2019 r. do godz. 14:00.

Pisemne oferty należy składać w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Karmelicka 7, sekretariat IV piętro, do dnia 05.03.2019 r. do godz. 10:30.

Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem zbycia nieruchomości dostępnym w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz na stronie internetowej www.sck.lublin.pl, który określa warunki udziału w postępowaniu oraz przebieg procedury przetargowej.

Załączniki
Download this file (Regulamin zbycia.pdf)Regulamin zbycia nieruchomości2019-02-12
Download this file (wynik przetargu na zbycie nieruchomości 5.03.19r..pdf)Unieważnienie2019-03-05

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową.

sck logo

 

Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin ul. Karmelicka 7

oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-059 Lublin Al. Racławickie 1

 

OGŁASZAJĄ

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową. Nieruchomość położona jest w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7, działka nr 75/7 o pow. 5.026 m2, zabudowana: budynkiem składającym się z: bloku A (4-piętrowy, całkowicie podpiwniczony z częściową piątą kondygnacją – maszynownią dźwigów i wentylatornią) oraz bloku B (1-piętrowy, niepodpiwniczony, połączony w poziomie parteru i 1 piętra z blokiem A) o powierzchni użytkowej 4.159,11 m2 i kubaturze 19.775 m3, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr LU1I/00266934/6.

Nieruchomość stanowi własność Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dokumentacja projektowa stanowi własność Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Nieruchomość położona jest w strefie centralnej miasta Lublina, na obszarze zabudowy mieszanej i użytkowej, ograniczonym ulicami: Karmelicką, Staszica, Zieloną
i Świętoduską.

Dojazd do nieruchomości odbywa się ul. Karmelicką, od strony ul. Staszica.

Budynek użytkowany jest na cele medyczne i dydaktyczne.

Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną (do kanalizacji miejskiej), gazową, grzewczą, sieć teleinformatyczną oraz telefoniczną do sieci zewnętrznej. Szczegółowy opis budynku znajduje się w operacie szacunkowym dostępnym w siedzibach Sprzedających.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Szczegółowe informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości znajdują się w Regulaminie Zbycia Nieruchomości.

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które wykażą się zdolnością finansową lub kredytową na kwotę minimum 5.000.000,00 zł.

Warunki zbycia:

1) Wydanie nieruchomości zabudowanej nastąpi do końca 2020 roku,
z zastrzeżeniem, iż o ile SCK UM tego zażąda nabywca będzie zobowiązany do zawarcia na okres do 6 miesięcy umowy najmu budynku.

6) Do czasu wydania budynku nabywcy, SCK UM będzie prowadził w nim działalność statutową ponosząc koszty związane z eksploatacją budynku oraz podatki od nieruchomości bez obowiązku uiszczania czynszu, z zastrzeżeniem punktu 1.

Cena wywoławcza zbywanej nieruchomości zabudowanej wynosi 11.133.000,00 zł,
a dokumentacji projektowej: 369.000,00 zł.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 1.000.000,00 zł za nieruchomość zabudowaną i 3.300,00 zł za dokumentację projektową należy wpłacić na konto SCK UM w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie nr 16 1130 1206 0028 9173 2620 0006. Data wpływu wadium na rachunek bankowy SCK UM
do dnia 10.12.2018 r. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia bez odsetek.

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości zabudowanej wraz z dokumentacją projektową.
Nie otwierać do dnia 11.12.2018 r. do godz. 11:30”, należy składać w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Karmelicka 7, sekretariat IV piętro, do dnia 11.12.2018 r. do godz. 11:00.

Oferta powinna zawierać:

* oferowaną cenę na zakup nieruchomości zabudowanej,

* oferowaną cenę na zakup dokumentacji projektowej,

* imię, nazwisko, PESEL i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę, NIP, REGON, KRS (jeżeli dotyczy),

* oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków,

* oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ubezpieczenia społecznego,

* oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je
bez zastrzeżeń,

* kopię dowodu złożenia wadium.

Wadium zostanie uznane za prawidłowo złożone, jeżeli łącznie wynosić będzie 1.003.300,00 zł,

* oświadczenie, na jaki numer rachunku bankowego należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

* informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Oferenta, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 5.000.000,00 zł,

* pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, o ile prawo do reprezentacji nie wynika z przepisów prawa,

* inne dokumenty potwierdzające prawo oferenta do złożenia zobowiązania
do nabycia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową, wynikające
z przepisów prawa (jeżeli dotyczy).

W przypadku zaistnienia braków formalnych komisja może zwrócić się
do oferenta o złożenie w wyznaczonym terminie pisemnych wyjaśnień
lub uzupełnienia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Część jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się w dniu 11.12.2018 r.
o godz. 11:30 w budynku Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Karmelickiej 7.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia otwarcia ofert.

Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zobowiązany do podpisania aktu notarialnego projektu umowy przenoszącej własność nieruchomości celem jego przedłożenia Prokuratorii Generalnej pod rygorem utraty wadium.

Umowa przenosząca własność nieruchomości w formie aktu notarialnego zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgody Prokuratorii Generalnej na sprzedaż nieruchomości.

Umowa przenosząca własność dokumentacji zostanie zawarta z Uniwersytetem Medycznym niezwłocznie po zawarciu przez SCK UM umowy przenoszącej własność nieruchomości. Odmowa podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości
i dokumentacji skutkować będzie utratą wadium.

Sprzedający zastrzegają prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny
oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Nieruchomość zabudowaną, można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. 09:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu indywidualnie
ze Stomatologicznym Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
pod nr tel. 81 528 79 00, 81 528 79 48.

Z dokumentacją projektową można się zapoznać codziennie od poniedziałku
do piątku w godz. 09:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu
indywidualnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie pod nr tel. 81 448 55 70
w godz. 09:00-14:00. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem zbycia nieruchomości wraz z dokumentacją projektową, dostępną w siedzibie Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
i Uniwersytetu Medycznego oraz na stronach internetowych www.sck.lublin.pl
i www.umlub.pl, który określa warunki udziału w postępowaniu oraz przebieg procedury przetargowej.

 

 

Załączniki
Download this file (regulamin zbycia nieruchomości.pdf)Regulamin zbycia nieruchomości2018-11-20
Download this file (odpowiedzi 28.11.2018.pdf)Odpowiedzi2018-11-28
Download this file (odpowiedzi 05.12.2018.pdf)Odpowiedzi 22018-12-05
Download this file (unieważnienie.pdf)Unieważnienie2018-12-12

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

sck logo

 

 

 

 

 

Stomatologiczne Centrum Kliniczne

Uniwersytetu Medycznego

w Lublinie

realizuje

      

BEZPŁATNIE

w ramach kontraktu

z

Narodowym Funduszem Zdrowia

leczenie stomatologiczne

w znieczuleniu ogólnym

dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

(dzieci i dorosłych)

tel. 81 528 79 59, 512 919 090

ul. Karmelicka 7, 20–081 Lublin

Strona 1 z 3

Dane adresowe

cooltext116651227413685

contact us2

Przydatne adresyFree Joomla ebook | Joomla 3.0 Made Easy
 

akademiki

nfz logo

mz new

 

Kor300x250

zarzadzenie
przetargi
archiwum

Archiwum

SCK Lublin UM sck.lublin.pl